Kundeservice

NB! Dersom det gjelder service eller andre henvendelser, klikk her
VI HJELPER DEG

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter inngått for leveranse av målbestilte produkter til forbrukere.

1. Tilbud og avtale.
Tilbud er bindende i 2 måneder regnet fra tilbudets dato. Bindende avtale anses inngått ved underskrift av tilbud/kontrakts-formular, eller ved aksept over e-post eller SMS.

2. Betalingsvilkår.
Ved ordre over kr 10 000 inkludert mva, skal 50 % av kjøpesummen forhåndsbetales. Faktura på forskuddsbeløpet vil bli utstedt når ordren ankommer Villamarkisen AS, og beløpet forfaller umiddelbart til betaling.

Tiden fra ordredato til riktig oppgjør legges til leveringstiden. Den resterende del av kjøpesummen skal betales etter at montering er utført. Faktura sendes pr e-post ved montering, og har betalingsfrist på 10 dager. Dersom e-post ikke er registrert, sendes faktura i posten. Ved forsinket betaling påløper morarente og purregebyr etter de til enhver tid lovbestemte satser. Eventuell reklamasjon som kan utløse utsatt betalingsfrist må skje skriftlig og innen 10 dager fra fakturadato. Salgsrepresentant/montør har ikke under noen omstendighet anledning til å motta noen form for forskuddsbetaling eller kontant betaling.

3. Leveransens omfang.
Leveransens omfang er beskrevet på kontraktens første side. Alle avtaler om tilleggsytelser må være skrevet ned for å ha gyldighet. Kontroller at alle arbeider som skal utføres er spesifisert på ordreseddelen. Alt tilleggsarbeid som ikke er spesifisert vil bli tilleggsfakturert.

4. Motorer, styringer og elektriske komponenter.
All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør og er således ikke inkludert i denne kontrakt såfremt ikke annet er uttrykkelig spesifisert. Motorer leveres ferdig montert i produktet og justert, men kunden må selv sørge for elektrisk tilkobling av autorisert installatør.

5. Leveringstid.
Estimert leveringstid for leveransen er påført kontraktens forside. Leveringstiden omfatter perioden fra bestilling og mottatt forhåndsbeløp til montasjestart. Villamarkisen AS ansees å ha overholdt sine plikter i henhold til leveringstid dersom kunde har blitt forsøkt kontaktet om/har fått tilbud om levering innen fristen, selv om dette ikke passet kunden. Villamarkisen AS tar forbehold om tidsriktige leveranser fra sine underleverandører. Villamarkisen AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for leveringsforsinkelser som skyldes hindringer utenfor Villamarkisen AS sin kontroll, som Villamarkisen AS ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av, jf. forbrukerkjøpsloven § 24.

6. Angrerett.
Solskjerming er spesialtilvirkede varer som fremstilles etter mål og spesifikasjoner ut fra kundens behov, og er derfor unntatt fra angreretten jf. Angrerettloven § 22, bokstav e.

7. Duker til markiser og screens.
For markiseduk gjelder de avvik som er beskrevet i Norges Solskjermingsforbunds informasjon «Viktig å vite om duker» som finnes på www.villamarkisen.no under Support. Selv om tekstiler er tilvirket og produsert av materialer og maskiner av høyeste kvalitet, vil det kunne forekomme sveiser, rynker, skrukker, skjøter, brettemerker o.l. på duken under konfeksjonering. Dette gjelder særlig når duken er ny. Slike forhold vil for forbrukeren kunne oppleves som en feil ved duken, uten at så er tilfelle. Screenduker vil ved store størrelser måtte skjøtes der to duker sveises sammen med en annen vannrett skjøt, og i skjøten vil duken få en tett og mørkere stripe. Ved ZIP screen sveises en glidelås fast til dukens sider, og der kan oppstå skrukker og bølger mellom to forskjellige tekstiler. Jo større bredde på duken, jo flere bølger og nedsenk vil man få i duken. Alle slike virkninger i duken utgjør ingen feil, reduserer ikke kvaliteten eller bruksområdet på duken, og utgjør heller ikke noe grunnlag for reklamasjon.

8. Bruk av solskjerming ved regn, vind og snø.
Solskjermingsprodukter må brukes med fornuft i dårlig vær, og særlig utenom sommersesong. Garantien dekker ikke forbrukers mangelfulle eller feilaktige bruk av varen. Det er kundens ansvar å påse at produkter som står ute i regnvær har tilstrekkelig fallvinkel slik at vann renner godt av. Forbruker må videre påse at produktet ikke står ute i sterk vind. Solskjermingsprodukter tåler ikke under noen omstendigheter å stå utkjørt slik at de får belastning fra snø. Skader på produktene som skyldes feil bruk, herunder skader grunnet snø, vannsamlinger eller sterk vind, dekkes dermed ikke av reklamasjon.
For videre veiledning se Solskjermingsforbundets oversikt over garanti, reklamasjon og riktig behandling av solskjermingsprodukter på solskjerming.no.

9. Solskjerming og glasskader, termisk brudd.
Villamarkisen AS gjør oppmerksom på at det i svært sjeldne tilfeller kan oppstå sprekkdannelser i glass, såkalt termisk brudd, ved bruk av solskjerming. Dette kommer som følge av temperatursvingninger i glasset. Villamarkisen AS anbefaler sine kunder å sjekke med vindusleverandør dersom kunde er usikker på om vinduet tåler temperatursvingninger som vil oppstå mellom tekstil og glass. Spesielt interiørgardiner med lystette (‘black-out’) tekstiler og doble (‘duette’) tekstiler kan gi stor varmedannelse. Dette gjelder også ved tildekking av kun deler av glassruten. Sprekker i glass skyldes som regel at glasset i disse tilfeller allerede har en skade som kan være usynlig, og som følge av svingninger i temperatur vil skape en synlig sprekk i glasset. Villamarkisen AS gir ikke kunde reklamasjonsrett ved slike glasskader, da de skyldes forhold som ikke kommer av feil eller mangler ved solskjermingsproduktene.

10. Montasje.
Dersom det er spesifisert i kontrakten skal produktet eller produktene monteres og ferdigstilles/justeres av Villamarkisen AS. Villamarkisen AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller svikt i husets konstruksjon som våre montører ikke kunne vite om og heller ikke kunne forventes å oppdage ved befaring. Eventuelle kostnader forbundet med materialer og tidsbruk til forsterkning/tilpasning av manglende innfestingsmuligheter kommer i tillegg. Eventuelle lift-, kran- eller stillasekostnader kommer i tillegg med mindre dette er uttrykkelig inkludert i kontrakten.

11. Automatikkstyringer.
Ved leveranse av automatikkstyrt solskjerming (sol, vind etc.) påligger det kunde å videreformidle installasjons- og brukerveiledningen tilhørende produktet til alle brukerne av solskjermingssystemer med automatikkstyring. De foreskrevne verdier for innstilling av sol og vindverdier må følges. Ved ekstreme kastevinder som overstiger innstilt vindverdi er risikoen tilstede for at automatikkstyringen ikke når å trekke inn produktet før skade oppstår. Slike skader dekkes ikke av garantien.

12. Kredittsjekk.
Villamarkisen AS forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk før kontraktinngåelse. Vi produserer varer som er spesialtilvirket ut fra mål på stedet, og som ikke enkelt kan selges til andre. Villamarkisen står derfor i risiko for å tape betydelige verdier dersom kunden skulle vise seg å ikke være betalingsdyktig. Vi har således et saklig behov for å foreta kredittsjekk i tråd med Gjeldsinformasjonsloven § 13(2). Dersom kredittsjekk gjøres, vil gjenpartsbrev sendes til forbrukerkunder. Dersom det foreligger kredittanmerkninger, har Villamarkisen AS rett til å kreve full forhåndsbetaling.

13. Reklamasjon og garantier.
Ordinær reklamasjonstid for solskjermingsprodukter er 5 år. Slitasjedeler som eksempelvis opptrekksbånd og snorer har likevel reklamasjonstid på 2 år, se forbrukerkjøpsloven § 27(2).

14. Salgspant.
Villamarkisen AS har salgspant i de leverte varer til sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 bokstav a, jf. § 3-17. En avtale med Villamarkisen AS i tråd med disse salgs- og leveringsbetingelsene er således å anse som salgspantavtale. Villamarkisen AS kan dermed begjære de leverte varer tilbakelevert i henhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 9-2.

15. Avbestilling.
Dersom kunde ønsker å avbestille, betyr det i dette tilfelle å heve en gyldig kontrakt. Ved heving av kontrakt må avbestillingsgebyr pålydende 30 % av kontraktsbeløpet, samt eventuelle ytterligere utgifter til medgåtte materialer og arbeidstid betales, se forbrukerkjøpsloven § 41. Heving av kontrakt må mottas skriftlig hos Villamarkisen AS, enten på e-post: post@villamarkisen.no eller ved post til Røavegen 93, 2160 Vormsund.

Villamarkisen

MOTTA Gratis råd og mål

Gi oss en sjanse – det er både gratis og uforpliktende!

NB! Dersom det gjelder service eller andre henvendelser, klikk her
Villamarkisen AS